Līgums

SIA “AR Reliance”, reģistrācijas numurs: 40203021647, juridiskā adrese: Stendera iela 21-5, Rīga, LV-1014, Latvija (turpmāk – Aģents) un mājaslapas www.tavsjurists.lv lietotājs (turpmāk – Klients) noslēdz distances līgumu, as kuru Aģents apņemas Klientam sniegt pakalpojumu – juridiskā pakalpojuma sniedzēja atrašana (turpmāk – Pakalpojums).

Aizpildot pieteikuma anketu Aģenta mājaslapā www.tavsjurists.lv, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šī distances līguma (turpmāk – Līgums) noteikumiem, piekrīt tiem.

1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka ir fiziska persona vai juridiskas personas likumīgais pārstāvis.

1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Klients, sniegto ziņu precīzumu, patiesumu un aktualitāti apliecina pie katras Līguma noslēgšanas. Aģentam ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem, ja Aģentam ir nepieciešama papildus informācija par Klientu šī Līguma izpildei.

1.3. Klients apliecina, ka vēlas saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka ir pilnībā iepazinies ar šī Līguma noteikumiem, ir izlasījis un rūpīgi iepazinies ar katrā atsevišķā pakalpojumā norādītajiem noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

1.4. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu Klients iesniedz Aģentam Pakalpojuma pieprasījumu Aģenta mājaslapā www.tavsjurists.lv

2. Atteikuma tiesības

2.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties noPakalpojuma saņemšanas 14 dienu laikā no Pakalpojuma pieteikuma veidlapas aizpildīšanas dienas Aģenta mājaslapā – www.tavsjurists.lv, jaPakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots vai sākts izmantot. Lai izmantotu pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jānosūta uz Aģenta juridisko adresi.

3.Sūdzību izskatīšanas kārtība un atbildība

3.1. Klients, noslēdzot Līgumu, apzinās un saprot, ka Aģents tikai atrod juridisko pakalpojumu sniedzējus un piedāvā viņu pakalpojumus Klientam. Aģents nesniedz juridiskos pakalpojumus, tai skaitā juridiska rakstura konsultācijas, ieteikumus vai padomus. bet juridisko pakalpojumu sniedzējs ir konkrēts Aģenta sadarbības partneris. Par juridisko pakalpojumu, kuru Klients ir saņēmis no Aģenta sadarbības partnera, ir atbildīgs juridisko pakalpojumu sniedzējs, nevis Aģents.

3.2. Sūdzības, kas saistītas ar Aģentapakalpojumiem, adresē Aģentam, nosūtot uz Aģenta e-pastu vai sazinoties ar Aģentu telefoniski, vai nosūtot uz Aģenta juridisko adresi, bet jautājumus, kas saistīti ar saņemto juridisko pakalpojumu, nosūtot uz juridiskā pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi vai e-pasta adresi.

3.3. Neskatoties uz šo Noteikumu 4.1. un 4.2.punktā noteikto, Klienta tiesību nodrošināšanas nolūkos un Aģenta pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, ja Klientam ir sūdzības par saņemtā juridiskā pakalpojuma kvalitāti un juridiskā pakalpojuma sniedzējs, neatbild Klientam uz tā sūdzību vai sniegtā atbilde neapmierina Klientu, Klients sūdzību par juridisko pakalpojumu var adresēt Aģentam, kā rezultātā Aģents iesaistīsies Klienta strīdā ar juridiskā pakalpojuma sniedzēju par tā rīcību un attiecīgā juridiskā pakalpojuma kvalitāti tiktāl, ciktāl atbilstoši faktiskajai situācijai tas no Aģenta ir taisnīgi sagaidāms.

3.4. Aģents apņemas sniegt atbildi uz Klienta saņemto sūdzību pēc iespējas īsākā laikā, sazinoties ar Klientu pa tālruni vai uz tā norādīto e-pasta adresi.

4.Atbildība

4.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, reģistrējoties Aģenta mājaslapā www.tavsjurists.lv, slēdzot Līgumu un nosūtot pieprasījumu Aģentam.

4.2. Aģentam ir tiesības nekavējoties apturēt vai nepildīt Klienta pieprasījumu, ja Klienta mājaslapā norādītā informācija neatbilst Līguma noteikumiem vai ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem. Informāciju par Klienta pieprasījuma apstrādes apturēšanu vai virzību Klients ir tiesīgs saņemt pēc attiecīga pieprasījuma par šādas informācijas sniegšanu.

4.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

4.5. Aģents ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, tiktāl, ciktāl Aģents ir objektīvi vainojams nodarītajā zaudējumā un ciktāl ir iespējams pierādīt cēloņsakarību starp Aģenta rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.

4.6. Klients ir atbildīgs par Pakalpojuma/pirkuma maksas samaksā izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai, turklāt šādā gadījumā Aģents patur tiesības pirms pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanas Klientam – saņemt attiecīgā norēķinu konta, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka piekrišanu attiecīgā maksājuma veikšanai.

4.7. Aģents nav atbildīgs par datu pārraides, tiešsaistes sistēmu, serveru, datora aprīkojumu, programmatūras u.tml. traucējumiem vai tehniskajām kļūmēm, kas radušās trešo personu vainas dēļ, Klientam izmantojot mājaslapu, akceptējot Līguma noteikumus, iegādājoties Pakalpojumus, veicot maksājumus u.tml.

5.Klienta datu apstrāde

5.1. Aģents ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

5.2. Klients piekrīt savu personisko datu nodošanai Pakalpojuma sniedzējam, kas nepieciešami turpmākai Pakalpojuma saņemšanai un izpildei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

6.Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

6.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka viņam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt Aģenta komerciālus priekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no šādu priekšlikumu saņemšanas, tas darāms, sazinoties ar Aģentu.

7. Citi noteikumi

7.1. Aģentam ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošā Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

7.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietoti mājaslapā www.tavsjurists.lv, ir ekskluzīvs Aģenta īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora, t.sk. Pakalpojumu sniedzēju piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida minētās mājaslapas modificēšana bez iepriekšējas Aģenta piekrišanas ir aizliegta.

7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Klienta un Aģenta tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

7.4. Visi Līguma dalībnieku paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai ir nosūtāmi otrai pusei vai nu pa pastu uz Aģenta juridisko adresi vai uz e-pastu, kas norādīts Līguma noslēgšanas vai Klienta reģistrācijas laikā.

7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10 (desmitajā) kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

7.6. Aģentam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajos noteikumos (t.sk. Līgumā) pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājaslapā www.tavsjurists.lv, tādejādi Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem pirms katras nākamās Līguma akceptēšanas. Šo Noteikumu izmaiņas neattieksies uz tiem Līgumu noteikumiem, par kuriem Klients ar Aģentu ir vienojušies līdz izmaiņu veikšanai, ja vien Klients mājaslapā labprātīgi neatzīmē, ka piekrīt izmainītajiem noteikumiem (t.sk. Līgumam).

7.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Ja Jūs nepiekrītat šim Līgumam vai kādam no tā noteikumiem, lūdzu, neveiciet reģistrāciju un neiegādājieties/nepieprasiet Aģenta Pakalpojumu mājaslapā - www.tavsjurists.lv

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā par Līgumu vai tā noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības, pirms veicat reģistrāciju un/vai Pakalpojumu pieteikšanu/iegādi mājaslapā - www.tavsjurists.lv

Pieprasīt Juristu