Parāda un zaudējumu atlīdzības piedziņa

Konsultāciju sniegšana par parāda atgūšanas iespējām. Klienta pārstāvība attiecībās ar parādnieku par parāda izpildi un zaudējumu segšanu gan pirmstiesas, gan tiesa procesā.

Pieprasīt Juristu