Nomas tiesības

Konsultācijas iznomātājam vai nomniekam par jebkādas kustamas vai nekustamas lietas lietošanu pretī saņemot nomas maksu. Līguma sagatavošana, konsultācijas veicot grozījumus vai izbeidzot līgumu, pušu pārstāvība strīdu gadījumos, ja nomnieks vai iznomātājs nepilda savas saistības.

Pieprasīt Juristu