Abonēšana

  • Fiziskas personas un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta komercsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido kapitāla daļu īpašnieku ieguldījums. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kā juridiska persona ir spējīga iegūt tiesības un uzņemties saistības, par uzņemtajām saistībām un pienākumiem sabiedrība atbild ar savu mantu.

  • Darījumi ar saistītajām personām

    Pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izteiktajām rekomendācijām, par nepieciešamību pārskatīt normatīvo regulējumu par saistīto pušu darījumu izvērtēšanu, saskaņošanu un atklāšanu ir pieņemti grozījumi Komerclikumā, kuri paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz darījumiem ar saistītajām personām

  • Pieprasīt Juristu