Darījumi ar saistītajām personām

Pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izteiktajām rekomendācijām, par nepieciešamību pārskatīt normatīvo regulējumu par saistīto pušu darījumu izvērtēšanu, saskaņošanu un atklāšanu ir pieņemti grozījumi Komerclikumā, kuri paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz darījumiem ar saistītajām personām

2017. gada 13. jūlijā spēkā stājušies Komerclikuma grozījumi izslēdz likuma XI sadaļas 1.1. nodaļu “Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes locekli vai padomes locekli un saistīto personu”, un XI sadaļa tiek papildināta ar 6. nodaļu “Darījumi ar saistītajām personām”.

Ieviešot Komerclikumā XI sadaļas 6. nodaļu, tiek mainīta “ar sabiedrību saistītās personas” definīcija, precizēta saistīto pušu darījumu noslēgšanas kārtība, kā arī paredzētas sekas, ja darījuma noslēgšanas kārtība netiek ievērota.

Ar jaunajiem grozījumiem tiek sagaidīts, ka tie stiprinās mazākuma dalībnieku aizsardzību, kā arī nodrošinās caurspīdīgumu sabiedrības darījumu noslēgšanā, kas labvēlīgi ietekmēs investīciju vidi.

Grozījumi par saistīto personu darījumiem ir attiecināmi uz visām kapitālsabiedrībām.


Komerclikuma ietvaros ar jēdzienu "ar sabiedrību saistītā persona" saprot:

  1. sabiedrības dalībnieku, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā;
  2. sabiedrības valdes vai padomes locekli;
  3. sabiedrības dalībnieka, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā, valdes vai padomes locekli;
  4. personu, kura ir šā panta 1. vai 2. punktā minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai personu, ar kuru tai ir kopīga saimniecība;
  5. juridisko personu, kurā šā panta 1., 2. vai 4. punktā minētajai personai ir izšķirošā ietekme.

Par izšķirošu ietekmi uzskatāma juridiska vai fiziska persona, kuram kā dalībniekam ir balsu vairākums sabiedrībā, tiesības kā dalībniekam iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu, vai pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu.


Svarīgi ir ņemt vērā, ka jaunais regulējums attiecas tikai uz darījumiem, kas nav slēgti parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem. Šie noteikumi nebūs piemērojami situācijas, kad piemēram, sabiedrības valdes loceklis vai cita saistīta persona slēgs līgumus ar sabiedrību par ikdienas darījumiem. Speciālā darījumu slēgšanas kārtība neattieksies arī uz darījumiem, kuri noslēgti saskaņā ar tiesas lēmumu.

Jaunajā Komerclikuma redakcijā tiek noteikta vienāda kārtība (pretēji iepriekš noteiktām divām atšķirīgām procedūrām) saistīto pušu darījumu noslēgšanai. Proti, neatkarīgi no tā, kura persona uzskatāma par saistīto personu, darījums ir saskaņojums ar kapitālsabiedrības padomi vai, ja tādas nav, dalībnieku sapulci.

Valdei ir pienākums sniegt sekojošas ziņas sabiedrības padomei vai dalībnieku sapulcei pirms darījuma apspriešanas:

  1. ziņas par saistīto personu, ar kuru darījums tiek slēgts;
  2. darījuma nepieciešamības pamatojumu;
  3. darījuma noteikumus;
  4. izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un sabiedrības finansiālo stāvokli;
  5. izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi par saistītajām personām attiecībā uz minēto darījumu.

Informācijas sniegšanas veids nav noteikts, un valde to var nodot padomei (ja tādas nav, dalībnieku sapulcei) gan mutvārdos, gan rakstiski (papīra vai elektroniskā formā).

Darījuma izvērtēšanā un lēmuma pieņemšana nepiedalās tās personas, kuras uzskatāmas par ieinteresētām attiecībā uz konkrēto darījumu. Ja kapitālsabiedrības intereses saduras ar kāda padomes locekļa vai viņa saistītās personas interesēm, ieinteresētajam padomes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms sēdes protokolā. Ja izveidojas situācija, kurā nevienam padomes loceklim nav balsstiesību, piekrišanu darījuma slēgšanai dod dalībnieku sapulce.

Terminiem “ieinteresētā persona” un “intereses” nav sniegtas definīcijas un tie uzskatāmi par ģenerālklauzulām, kuras saturs aizpildāms praksē. Saeimas sniegtajā likumprojekta anotācijā termins “ieinteresētā persona” tiek saprasts kā persona, kurai ir mantiska (mantiski novērtējams ieguvums vai zaudējums) vai nemantiska (ieguvumi, priekšrocības vai arī zaudējums, kas ne vienmēr ir saistīts ar mantiskām vērtībām) ieinteresētība, lai darījums tiktu noslēgts.

Viena dalībnieka sabiedrībā darījums starp kapitālsabiedrību un tās dalībnieku slēdzams rakstveidā.


Darījumu slēgšanas kārtības neievērošana

Ja saistīto pušu darījumu noslēgšanas procedūra netiek ievērota, persona, kuras tiesības ar noslēgto darījumu ir aizskartas, var vērsties tiesā un lūgt, lai darījums tiktu atzīts par spēkā neesošu. Noteikumi paredz arī labticīgas personas aizsardzību, jo darījums nebūs spēkā tikai gadījumā, ja saistītā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, ka nepieciešama padomes vai dalībnieku sapulces piekrišana un tā nav dota.

Darījums netiks atzīts par spēkā neesošu, ja saistītā persona būs maldināta par padomes sapulces piekrišanu.